Pharmacie Du Bois Matar, Villeneuve-Saint-Georges
129 Rue Gambetta, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne.